ขอเชิญมารู้จัก ดุลยกิจ

ยินดีต้อนรับท่านสู่ เว็บไซต์ ของสำนักงานดุลยกิจการบัญชี

Details

 

Laughing  สำนักงานดุลยกิจการบัญชี  Laughing 

คือ กลุ่มของทีมงานมืออาชีพที่เป็นผู้ให้บริการในงานทางวิชาชีพการบัญชี  และส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรธุรกิจและบุคคลโดยทั่วไป  ในบริการระดับมาตรฐานทางวิชาชีพ บริการของเรา ครอบคลุมถึงการรับทำบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ ด้านภาษี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านคอมพิวเตอร์

 

โดย สำนักงานดุลยกิจการบัญชี ได้รับการรับรองคุณภาพการทำงาน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่ามีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

บริการด้านบัญชี

Details


  บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

 

1.   วางระบบบัญชี ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร 

 

2.   จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สรรพากรรับรอง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

3.   จัดทำเอกสารทางบัญชีทุกชนิด ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สมุดรายวันขั้นต้น   บัญชีแยกประเภท งบทดลอง 

 

4.   จัดทำแบบภาษีทุกชนิด พร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม 

 

5.   ปิดบัญชีรวมทั้งจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำเดือน และประจำปี 

 

6.   นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร

 

7.   ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีสำหรับบริษัทจำกัดในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่)

 

8.   เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

ประวัติความเป็นมา

Details

 

สำนักงานดุลยกิจการบัญชีเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2531 ในระยะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหลักคือ

 

การรับทำบัญชี และการรับจดทะเบียนนิติบุคคล ได้มีการดำเนินงานมาร่วม 20 ปีโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์

 

และความชำนาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี จนในปัจจุบันได้ขยายการให้บริการครอบคลุมถึง การให้บริการด้านภาษี

 

บริการด้านการเงิน บริการด้านกฎหมายและบริการด้านคอมพิวเตอร์

 

 

ผู้บริหารและบุคลากร : คุณ ไสว จิตตโสภาวดี (ทนายความ)

 

การศึกษาบัญชีบัณฑิต(สาขาต้นทุน)นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์ ฝ่ายสินเชื่อและการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

 

บริการด้านการเงิน

Details

 

  • การปรับโครงสร้างหนี้และแก้ไขปัญหาหนี้

  • จัดทำประมาณการทางการเงินเสนอขอสินเชื่อ

  • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

  • ให้คำแนะนำในการจัดโครงสร้างทุนที่เหมาะสม

  • ประเมินมูลค่าของกิจการ

  • จัดทำเอกสารเสนอและจัดหาผู้ร่วมทุน

  • ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์และปรับปรุงกำไร

  • จัดทำแผนงานธุรกิจเพื่อใช้ในการบริหารงาน

   

Breaking news

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

   
© Dulyakij