ขอเชิญมารู้จัก ดุลยกิจ

บริการด้านกฎหมาย

Details

 

 • เป็นตัวแทนช่วยเจรจาแก้ปัญหาหนี้กับธนาคาร

 • ร่างสัญญาร่วมทุนและสัญญาทางการเงิน

 • ให้คำปรึกษาด้านปัญหากฎหมายธุรกิจ

บริการด้านภาษีอากร

Details

 

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
  • จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจัดทำใบนำส่งงบการเงินและนำส่งงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์

  • จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน
  • จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายปี
 • ปรึกษาปัญหาภาษีอากร

 

บริการด้านคอมพิวเตอร์

Details

 

 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาและให้คำแนะนำระบบงานคอมพิวเตอร์

 • บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • บริการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารควบคุมระบบงานสารสนเทศ

 • บริการจัดอบรมบุคลากรด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

รูปแบบองค์กรธุรกิจ

Details

การประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการ

 

โดยลำพังหรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนิน

 

ธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน

 

เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การ

 

ประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จ นำมาซึ่งผลประโยชน์และกำไรสูงสุด

 

   

Breaking news

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

   
© Dulyakij