บริการด้านบัญชี

Details


  บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

 

1.   วางระบบบัญชี ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร 

 

2.   จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สรรพากรรับรอง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

3.   จัดทำเอกสารทางบัญชีทุกชนิด ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สมุดรายวันขั้นต้น   บัญชีแยกประเภท งบทดลอง 

 

4.   จัดทำแบบภาษีทุกชนิด พร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม 

 

5.   ปิดบัญชีรวมทั้งจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำเดือน และประจำปี 

 

6.   นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร

 

7.   ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีสำหรับบริษัทจำกัดในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่)

 

8.   เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

   
© Dulyakij