บริการด้านบัญชี

Details
Category: บทความ
Published on Sunday, 18 August 2013 13:07
Written by phornchai
Hits: 7437


  บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

 

1.   วางระบบบัญชี ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร 

 

2.   จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สรรพากรรับรอง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

3.   จัดทำเอกสารทางบัญชีทุกชนิด ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สมุดรายวันขั้นต้น   บัญชีแยกประเภท งบทดลอง 

 

4.   จัดทำแบบภาษีทุกชนิด พร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม 

 

5.   ปิดบัญชีรวมทั้งจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำเดือน และประจำปี 

 

6.   นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร

 

7.   ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีสำหรับบริษัทจำกัดในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่)

 

8.   เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี