บริการด้านภาษีอากร

Details

 

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
  • จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจัดทำใบนำส่งงบการเงินและนำส่งงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์

  • จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน
  • จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายปี
 • ปรึกษาปัญหาภาษีอากร

 

   
© Dulyakij