บริการด้านคอมพิวเตอร์

Details

 

  • บริการให้คำปรึกษาปัญหาและให้คำแนะนำระบบงานคอมพิวเตอร์

  • บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • บริการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารควบคุมระบบงานสารสนเทศ

  • บริการจัดอบรมบุคลากรด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

   
© Dulyakij