นโยบายคุณภาพ

Details

 

 

Laughing ประวัติองค์กร

บริษัท สำนักงานดุลยกิจการบัญชี จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในระยะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหลัก คือ การรับทำบัญชีและการรับจดทะเบียนนิติบุคคล ได้มีการดำเนินงานกว่า 16 ปี โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์และชำนาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการ ครอบคลุมถึงการให้บริการด้านภาษี การเงิน กฎหมาย

 

Cool ผู้บริหาร 

นายไสว จิตตโสภาวดี

การศึกษา  บัญชีบัณฑิต (สาขาต้นทุน),  นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                ใบอนุญาตทนายความ

ประสบการณ์  ฝ่ายสินเชื่อและการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

 

Smile นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นบริการด้วยความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยยึดคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ”

 

Laughing วิสัยทัศน์  ( VISION )

               “สำนักงานบัญชีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและวิชาชีพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณ มีความรู้ความสามารถ และทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ มีเกียรติภูมิในตนเอง และมีรายได้สูงทัดเทียมกับวิชาชีพอิสระอื่นๆ และเป็นพลเมืองที่ดีและรับใช้สังคมส่วนรวม”

 

Laughing พันธกิจ ( MISSION )

            สำนักงานดุลยกิจการบัญชี เป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ และให้ความสำคัญกับ “ลูกค้า” เยี่ยงนายของเรา

            ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับบุคลากร ความเจริญรุ่งเรืองของเราขึ้นอยู่กับการบ่มเพาะความเป็นเลิศ

และความรับผิดชอบของพนักงานเป็นสำคัญ ประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย

            โดยสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อท่าน ซึ่งเป็นลูกค้าที่ยิ่งใหญ่ของเราตลอดไป และจะรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเป็นสมาชิกที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

            เราตั้งใจที่จะเป็นสำนักงานบัญชีชั้นนำของสังคม ที่มีมาตรฐานตามกฎเกณฑ์ของวิชาชีพพนักงานมีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบต่อลูกค้า

   
© Dulyakij