สำนักงานดุลยกิจการบัญชี DULYAKIJ ACCOUNTING

    บริษัท สำนักงานดุลยกิจการบัญชี จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในระยะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหลัก คือ การรับทำบัญชีและการรับจดทะเบียนนิติบุคคล ได้มีการดำเนินงานกว่า 25 ปี โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์และชำนาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการ ครอบคลุมถึงการให้บริการด้านภาษี การเงิน กฎหมาย


สำนักงานดุลยกิจการบัญชี คือ กลุ่มของทีมงานมืออาชีพที่เป็นผู้ให้บริการในงานทางวิชาชีพการบัญชี และส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรธุรกิจและบุคคลโดยทั่วไป ในบริการระดับมาตรฐานทางวิชาชีพ บริการของเรา ครอบคลุมถึงการรับทำบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ ด้านภาษี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านคอมพิวเตอร์ โดย สำนักงานดุลยกิจการบัญชี ได้รับการรับรองคุณภาพการทำงาน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่ามีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น


ผู้บริหารและผู้ดำเนินการ

ชื่อ:            นายไสว จิตตโสภาวดี
ตำแหน่ง:      ผู้บริหาร
การศึกษา:     บัญชีบัณฑิต (สาขาต้นทุน)
                นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                ใบอนุญาตทนายความ
ประสบการณ์:  ฝ่ายสินเชื่อและการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์


ชื่อ:            นางสุภาวดี เครือวัลย์
ตำแหน่ง:      กรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าสำนักงาน

สำนักงานดุลยกิจการบัญชี

      กลุ่มของทีมงานมืออาชีพที่เป็นผู้ให้บริการในงานทางวิชาชีพการบัญชี และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรธุรกิจ และบุคคลโดยทั่วไป ในบริการระดับมาตรฐานทางวิชาชีพ
โดย สำนักงานดุลยกิจการบัญชี ได้รับการรับรองคุณภาพการทำงาน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่ามีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

เรามุ่งมั่น
เพื่อความเป็นเลิศ

เราบริการ
ด้วยมาตรฐาน

เราแนะนำ
ด้วยความชำนาญ

เราเพียบพร้อม
ด้วยทีมงานคุณภาพ

VALUE, VISION & MISSION

      บริษัท สำนักงานดุลยกิจการบัญชี จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในระยะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหลัก คือ การรับทำบัญชีและการรับจดทะเบียนนิติบุคคล ได้มีการดำเนินงานกว่า 25 ปี โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์และชำนาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี ปัจจุบันได้ขยายการให้บริการ ครอบคลุมถึงการให้บริการด้านภาษี การเงิน กฎหมาย

“มุ่งมั่นบริการด้วยความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยยึดคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ”

“สำนักงานบัญชีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ประกอบด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและวิชาชีพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งซื่อสัตย์ต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณ มีความรู้ความสามารถ และทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ มีเกียรติภูมิในตนเอง และมีรายได้สูงทัดเทียมกับวิชาชีพอิสระอื่นๆ และเป็นพลเมืองที่ดีและรับใช้สังคมส่วนรวม”

สำนักงานดุลยกิจการบัญชี เป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ และให้ความสำคัญกับ “ลูกค้า” เยี่ยงนายของเรา ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับบุคลากร ความเจริญรุ่งเรืองของเราขึ้นอยู่กับการบ่มเพาะความเป็นเลิศ และความรับผิดชอบของพนักงานเป็นสำคัญ ประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย โดยสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อท่าน ซึ่งเป็นลูกค้าที่ยิ่งใหญ่ของเราตลอดไป และจะรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเป็นสมาชิกที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เราตั้งใจที่จะเป็นสำนักงานบัญชีชั้นนำของสังคม ที่มีมาตรฐานตามกฎเกณฑ์ของวิชาชีพพนักงานมีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบต่อลูกค้า