เราเข้าใจทุกปัญหาของคุณ "DKAC ONE STOP SERVICE ครบ จบ ในที่เดียว"

บริการด้านบัญชี

service-image

1. วางระบบบัญชี ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

2. จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สรรพากรรับรอง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำเอกสารทางบัญชีทุกชนิด ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สมุดรายวันขั้นต้น บัญชีแยกประเภท งบทดลอง

4. จัดทำแบบภาษีทุกชนิด พร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม

5. ปิดบัญชีรวมทั้งจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำเดือน และประจำปี

6. นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร

7. ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีสำหรับบริษัทจำกัดในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่)

8. เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

project-slider-image
project-slider-image