เราเข้าใจทุกปัญหาของคุณ "DKAC ONE STOP SERVICE ครบ จบ ในที่เดียว"

บริการด้านภาษีอากร

service-image

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

- จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจัดทำใบนำส่งงบการเงินและนำส่งงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์

- จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน

- จัดทำและนำส่งแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายปี

3. ปรึกษาปัญหาภาษีอากร